Opinie z błędnymi wnioskami końcowymi

Opinie z błędnymi wnioskami końcowymi - zdjęcie

Weryfikacja dwóch opinii i odpowiedzi do zarzutów do opinii grafologicznej:

Opinie wydane przez biegłego z przeświadczeniem graniczącym z pewnością prezentują błędne wnioski końcowe z badań. Brak absolutnej pewności wynika jedynie z braku dostępu do oryginałów materiałów badawczych. Błędność wydanych opinii w głównej mierze wynika z błędnego przyjęcia, że dowodowy podpis został nakreślony w wyniku naśladownictwa, gdzie na tablicach poglądowych nie są widoczne żadne cechy typowe dla naśladownictwa, biegły nie opisał choćby jednej cechy naśladownictwa a wydana przez innego biegłego opinia wskazuje na diametralnie odmienne wnioski z badań. Ponadto biegły nie potrafi nawet wskazać w wyniku jakiego rodzaju naśladownictwa powstał dowodowy podpis – co powinno być fundamentem przedmiotowych badań. Nadto biegły w odpowiedzi do zarzutów udziela absurdalnych odpowiedzi, które doprowadzają do obaw czy biegły posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby opiniować. Reasumując, według Naszej opinii istnieje bezwzględna konieczność uzyskania rzetelnej, udowodnionej i szczegółowej opinii innego biegłego. Analizowane opinie są nieudowodnione i najprawdopodobniej błędne, a tym samym w żadnym zakresie nie mogą stanowić dowodu w sprawie. Ponadto biegły w odpowiedzi do zarzutów nie podejmuje merytorycznej dyskusji, bezkrytycznie podtrzymuje wnioski z badań oraz błędnie odnosi się do metodyki badań porównawczych pisma i podpisów.

UZASADNIENIE

Na wstępie należy się odnieść do odpowiedzi biegłego na zarzuty. Analiza odpowiedzi do zarzutów niestety doprowadziła do obaw czy biegły posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby opiniować. Biegły wskazał, że nie było jego zadaniem wskazanie rodzaju naśladownictwa. Jest to fundamentalny błąd, gdyż biegły z zakresu badań porównawczych podpisów zawsze ma za zadanie wszechstronnie zbadać i opisać w jaki sposób został sfałszowany dowodowy podpis. Szczególnie w przypadku gdy stwierdzono podobieństwa z materiałem porównawczym, gdyż należy gruntowanie wyjaśnić z jakiego powodu wystąpiły cechy wspólne pisma. Kolejnym fundamentalnym błędem jest stwierdzenie, że biegły nie potrafi wskazać w wyniku jakiego rodzaju naśladownictwa został nakreślony dowodowy podpis. Każdy z rodzai naśladownictwa ma odmienne cechy pisma, natomiast biegły nie opisała choćby jednej cech pisma świadczącej o naśladownictwie. Dalej więc należy stwierdzić, że opinie biegłego nie są udowodnione. Nie prawdą jest również, że wskazanie rodzaju naśladownictwa nie miałoby wpływu na wynik wniosków końcowych. Wręcz przeciwnie, każda opinia musi być weryfikowalna. Natomiast opinie biegłego nie są, gdyż nie można prześledzić na jakiej podstawie biegły wskazuje, że dowodowy podpis jest wynikiem naśladownictwa, a jeżeli to jakiego. Ponadto biegły nie wskazując w jaki sposób powstał dowodowy podpis nie może kategorycznie wskazywać, że nie możliwym jest ustalenie jego faktycznego (ewentualnego) wykonawcy. W każdym z rodzai naśladownictwa pozostaje różna ilość cech właściwych dla fałszerza, a de facto biegły nie wie w jaki sposób powstał dowodowy podpis. Biegły w odpowiedzi wskazuje, że wnioski końcowe z opinii oparł na cechach rozbieżnych na poziomie cech motorycznych i konstrukcyjnych. Natomiast metoda graficzno-porównawcza jednoznacznie wskazuje na 5 zespołów cech, które należy analizować łącznie. Należy wskazać, że biegły w odpowiedzi zasadniczo przykleja fragmenty wcześniej wydanych opinii. Ponadto biegły odpowiada na zarzut, że wydana przez niego opinia nie została udowodniona jedynie poprzez stwierdzenie, że została udowodniona. Jest to absurdalne i bezpośrednio wskazuje na poziom merytorycznej dyskusji w zakresie opinii. Każdy biegły jest zobowiązany do rzeczowej i wyczerpującej obrony argumentów wydanych opinii. Samo stwierdzenie, że opinia jest dobrze wykonana jest niewystarczające i błędne. Zasadniczo biegły nie odpowiada w żaden sposób na zarzuty i nie potwierdza poprawności wydanej opinii.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress