Opinia grafologa bez wniosków końcowych

Opinia grafologa bez wniosków końcowych - zdjęcie

Opinia z dnia 07 listopada 2017 roku

Biegły w treści opinii wymienia 3 grupy materiału dowodowego, gdzie wymienia:

– „kwestionowany zapis grupa I” – są to odręczne zapisy treści wypełnienia dowodowego weksla,

– „kwestionowany podpis grupa II” – jest to podpis widniejący na dowodowym wekslu,

– „kwestionowany podpis i zapisy grupa III” – jest to podpis oraz odręczne zapisy treści wypełnienia dowodowej umowy.

Natomiast biegły we wnioskach końcowych z opinii odnosi się wyłącznie do podpisów z dowodowych dokumentów. Jest to swoista niekompletność i wewnętrzna sprzeczność opinii.

Biegły na stronie 6 i 7 opinii zaprezentował jedynie niewielką część materiału porównawczego – co jest kolejną niekompletnością analizowanej opinii. Brak prezentacji całego materiału porównawczego uniemożliwia samodzielne określenie czy materiał porównawczy prezentuje całość możliwości psychomotorycznych probanta. Ponadto uniemożliwia to zweryfikowanie czy całość materiału porównawczego nakreśliła jedna osoba. Badania porównawcze wykonane przy pomocy niejednolitego materiału porównawczego może doprowadzić do błędnych wyników z badań a tym samym błędnych wniosków końcowych.

Biegły nie wskazał czy do wykonania opinii wykorzystywał oprogramowanie komputerowe, a jeżeli tak to jakie. Nie wskazał również w jaki sposób wykonał tablice poglądowe zamieszczone w opinii.

Biegły na stronie 11 opinii ingerencję mechaniczną oraz chemiczną w dowodowych dokumentach, jednakże nie wskazuje na podstawie jakich cech stwierdził te fakty oraz nie przedstawił w tym zakresie żadnych tablic poglądowych. Należy więc uznać, że ten zakres badań nie został udowodniony i jest jedynie subiektywną oceną biegłego. Szczególnie zadziwiające a wręcz absurdalne jest, że biegły wykluczył ingerencję mechaniczną oraz chemiczną na kopii dowodowego dokumentu. Jest to nie możliwe do wykonania na kopii jest to bardzo poważna nieścisłość opinii. Opisane stwierdzenie stoi również w sprzeczności ze wskazaniem biegłego na stronie 12 opinii, gdzie wskazuje on, że metoda chemiczna ujawniania retuszy w przypadku kopii nie jest przydatna, gdyż nie można jej zastosować.

Biegły na stronie 10 opinii wskazuje, że wyszczególnione wcześniej grupy materiału dowodowego prawdopodobnie nie zostały sporządzone przez więcej niż dwie osoby. Tak istotne ustalenia nie odnalazły żadnego odzwierciedlenia we wnioskach końcowych opinii.

Biegły na stronie 10 opinii wskazuje, że ujawnił retusz daty dowodowego dokumentu jednakże ustalenia te również nie odnalazły żadnego odzwierciedlenia we wnioskach końcowych opinii.

Biegły na stronie 17 wskazuje, że materiał porównawczy wykazuje ograniczenia w stosunku do odręcznych zapisów dowodowych dokumentów. Wynika to z faktu, że w materiale porównawczym odręczne zapisy literowo-cyfrowe występują jednostkowo i to w znacznej rozbieżności czasowej w stosunku do materiału dowodowego. Tak istotne ograniczenia badawcze również nie odnalazły żadnego odzwierciedlenia we wnioskach końcowych opinii.

Biegły na stronie 16, 17, 18 i 19 przeprowadza badania porównawcze I grupy materiału dowodowego (odręczne zapisy treści wypełnienia dowodowego weksla) i materiału porównawczego. W tym zakresie biegły wskazuje zarówno na cechy wspólne pisma jak i rozbieżne. Przedmiotowe badania nie zostały w żaden sposób opisane we wnioskach końcowych.

Biegły nie dokonał właściwego opisu tablic poglądowych – przez co są one niejednoznaczne i nie mogą być uznane za właściwie zaprezentowaną warstwę graficzną opinii. Na skutek tych braków nie jest możliwe zweryfikowanie poprawności wyników z badań. Na stronach 18-25 opinii biegły zamieścił tablice poglądowe, gdzie każdy z materiałów dowodowych został nazywany „Materiał dowodowy”. Na skutek takiego opisu nie można stwierdzić do jakiej grupy materiału dowodowego odnosi się poszczególna tablica poglądowa. W opinii zostały wyszczególnione 3 grupy materiału dowodowego a biegły nie wskazał do jakiej grupy materiału wykonał tablicę poglądową. Poza tym sam opis cech pisma jest nie jasny, gdyż biegły liniami i strzałkami koloru zielonego i czerwonego oznaczył tablice poglądowe, jednakże nie wskazania co oznaczają poszczególne kolory, linie i strzałki.

Niezrozumiałym jest również opis badań porównawczych zamieszczony na stronie 21 opinii, gdzie biegły wskazuje „Analiza porównawcza wykazała występowanie zgodnego zespołu cech pisma pomiędzy kwestionowanym materiałem a materiałem porównawczym”. Po tym stwierdzeniu biegły wymienia cechy pisma oraz prezentuje tablice poglądowe. Faktycznie na podstawie niniejszej opinii nie można określić, którą grupę materiału dowodowego badał – tak więc badania w tym zakresie należy uznać jako bez znaczenia i nie można ich przypisać do żadnej z grup materiału dowodowego. Szczególnie, że tablice poglądowe nie zostały opisane.

Biegły we wnioskach końcowych, w punkcie 2 wskazuje, że dowodowy podpis z umowy został nakreślony przez probanta. Faktycznie w całej opinii nie ma opisu badań odnoszącego się do tego dowodowego podpisu, który znajdował się w III grupie materiału kwestionowanego. Z uwagi na powyższe należy uznać, że wniosek w tym zakresie nie został udowodniony i jest jedynie subiektywną oceną biegłego. Należy wskazać, że kategoryczny wniosek końcowy z opinii nie został udowodniony. Jest to bardzo istotny brak przedmiotowej opinii.

Istotnym brakiem opinii jest fakt, że opinia nie została opieczętowana przez biegłego. Jednym z elementów opinii jest pieczątka biegłego, której nie ma na wskazanej opinii. Jedynie na pierwszej stronie wskazał on, że opinię wykonał biegły sądowy, ale dalej nie wiem jakiej specjalności. Nie możemy zweryfikować czy zakres wpisu tego biegłego jest odpowiedni do wykonywania tego typu badań.

Opinia z dnia 12 stycznia 2018 roku

Opinia z dnia 12 stycznia 2018 roku to w znacznej części powielone treści z opinii z dnia 07 listopada 2017 roku. Należy tu wskazać, że w dalszym ciągu biegły nie dokonał właściwego opisu tablic poglądowych – przez co są one niejednoznaczne i nie mogą być uznane za właściwie zaprezentowaną warstwę graficzną opinii. Na skutek tych braków nie jest możliwe zweryfikowanie poprawności wyników z badań. Na stronach 16-18 opinii biegły zamieścił tablice poglądowe, gdzie biegły nie określił do jakiej grupy materiału dowodowego odnoszą się tablice. W przypadku tej opinii biegły podzielił materiał na 6 grup, a więc tym bardziej badania w tym zakresie są niezrozumiałe. Na skutek takiego opisu nie można stwierdzić do jakiej grupy materiału dowodowego odnosi się poszczególna tablica poglądowa. Poza tym sam opis jest niezrozumiały, gdyż biegły odnosi się do wartości składowych kolorów, jednakże nie określono co one oznaczają. Nie wskazał również jaki jest stopień tolerancji pomiędzy uzyskanymi wartościami. Na zaprezentowanych tablicach mamy wartości G: 80, 91, 121 i 122, jednakże biegły nie określił czy różnica 10 punktów to już rozbieżność czy też nie oraz na jakiej podstawie należy w ten sposób odczytywać wyniki z badań. Należy uznać, że badania w tym zakresie nie zostały dostatecznie udowodnione i nie mogą stanowić bezspornego dowodu w sprawie.

Na stronach 18-21 opinii biegły zamieścił tablice poglądowe, gdzie po raz kolejny biegły nie określił do jakiej grupy materiału dowodowego odnoszą się tablice. W przypadku tej opinii biegły podzielił materiał na 6 grup, a więc tym bardziej badania w tym zakresie są niezrozumiałe. Na skutek takiego opisu nie można stwierdzić do jakiej grupy materiału dowodowego odnosi się poszczególna tablica poglądowa. Poza tym sam opis jest niezrozumiały, gdyż biegły odnosi się do wartości składowych kolorów, jednakże nie określono co one oznaczają. Nie wskazał również jaki jest stopień tolerancji pomiędzy uzyskanymi wartościami. Dla przykładu na zaprezentowanych tablicach mamy wartości R: 105, 107, 133, 141, 153 i 175 jednakże biegły nie określił czy różnica 3 czy 13 punktów to już rozbieżność czy też nie oraz na jakiej podstawie należy w ten sposób odczytywać wyniki z badań. Należy uznać, że badania w tym zakresie nie zostały dostatecznie udowodnione i nie mogą stanowić bezspornego dowodu w sprawie.

Zasadniczym brakiem tej opinii, choć nie wiem czy w tym przypadku może nazywać ten dokument opinią jest brak wniosków końcowych z opinii. Opinia bez wniosków końcowych nie jest kompletna i nie może funkcjonować jako dowód w sprawie. Zasadniczo nie znamy jakie wnioski końcowe biegły uzyskał w wyniku wskazanej opinii. Opinia ma podstawowy brak, gdzie analizując setki opinii po raz pierwszy ujawniono tak istotny błąd. Na podstawie tego dokumentu nie możemy określić jakie badania były istotne, w jaki sposób biegły ocenił wyniki z badań oraz przede wszystkim jaki jest wniosek końcowy z badań. Ten dokument to jedynie opis wykonywanych badań, które na marginesie nie jest jednoznaczny i szczegółowy.

Istotnym brakiem opinii jest fakt, że opinia nie została opieczętowana przez biegłego. Jednym z elementów opinii jest pieczątka biegłego, której nie ma na wskazanej opinii. Jedynie na pierwszej stronie wskazał on, że opinię wykonał biegły sądowy, ale dalej nie wiem jakiej specjalności. Nie możemy zweryfikować czy zakres wpisu tego biegłego jest odpowiedni do wykonywania tego typu badań. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tej opinii, gdyż biegły wykonywał tu dość specyficzne badania środka kryjącego dokumentu.

REASUMUJĄC: analizowane opinie posiadają bardzo istotne błędy, są niekompletne, nie zostały w pełni udowodnione, w znacznej części są niejednoznaczne i niedostatecznie opisane, nie zostały opieczętowane pieczątką biegłego sądowego, nie został określony zakres specjalności biegłego, wnioski z badań nie odpowiadają przeprowadzonemu zakresowi badań, a w przypadku opinii z dnia 12 stycznia 2018 roku wnioski z opinii nie opracowano w żadnym zakresie – w skutek czego nie mogą być uznane za dowód w sprawie. W naszej ocenie bezwzględnie należy uzyskać opinię innego biegłego sądowego, który będzie posiadał stosowny zakres specjalności i opracuje kompletną, szczegółową i jednoznaczną opinię.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress