Weryfikacja opinii – ocena prawidłowości wykonania opinii


Weryfikacja opinii – ocena prawidłowości wykonania opinii

Bardzo wiele opinii kryminalistycznych, w tym opinii z zakresu ekspertyzy dokumentów okazuje się błędnych, niekompletnych lub wewnętrznie sprzecznych. Niektóre z wymienionych nieprawidłowości może wpływać na fakt, czy dana opinia może zostać użyta jako dowód w sprawie. Na podstawie szczegółowej analizy treści opinii sporządzona jest pisemna weryfikacja opinii, która jest podpisana i opieczętowana przez eksperta. Ocena opinii zawiera opis ewentualnych błędów, przyczynę ich wystąpienia, ewentualnie wskazuje literaturę fachową wskazującą na niepoprawność opinii oraz czy opinia może zostać uznana za dowód w sprawie. Każdą charakterystykę opinii wykonuje doświadczony grafolog. Ocena opinii prowadzona jest w sposób bezstronny – jeżeli błędy wystąpią to zostaną wykazane nawet w przypadku kiedy znamy osobiście danego grafologa. Należy również wskazać, iż obiektywnie oceniamy opinie – jeżeli nie ma błędów to charakterystyka wskaże jej poprawność. Z doświadczenia wskazujemy, iż ocena prawidłowości wykonania opinii to bardzo znaczący dokument i bardzo często pomaga w prawidłowym rozstrzygnięciu spornej kwestii. Weryfikacja niejednokrotnie zmieniała kierunek prowadzonych postępowań sądowych i innych. Ocenę prawidłowości opinii może zlecić każda osoba fizyczna, spółką czy też Kancelaria Adwokacka lub Kancelaria Adwokacka. Przykładowe błędy: grafolog ocenił, iż całość materiału porównawczego pochodzi od jednej osoby, a w rzeczywistości nakreśliły go różne osoby, grafolog zastosował błędną metodę badawczą, grafolog w sprawozdaniu nie zawarł wszelkich niezbędnych elementów opinii, grafolog oparł wnioski końcowe o kilka cech pisma o charakterze ogólnym, itp. Oczywiście opracowywana przez nas weryfikacja zawiera szczegółowy opis każdej nieprawidłowości.

W tym miejscu zamieszczono wnioski jednej z przeprowadzonych weryfikacji opinii grafologicznej:

Przedmiot weryfikacji: Opinia kryminalistyczna przeprowadzona na podstawie ekspertyzy porównawczej podpisów wykonana prze biegłego sądowego pełniącego funkcję przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, datowana na dzień 09 września 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionej opinii stwierdzono, co następuje:

  • grafolog nie wskazał jaką metodę badawczą zastosował – brak jest również opisu użytej metody badawczej;
  • biegły nie sporządził i nie przedstawił tablic poglądowych lub zdjęć z kamer mikroskopu lub też wyników z programów wspomagających. Opinia, która została opracowana na podstawie metody graficzno-porównawczej powinna również zawierać część graficzną. W literaturze fachowej wskazano: „Według metody graficzno-porównawczej opracowane też zostały bardzo szczegółowe dyrektywy… (w tym konieczności ilustrowania przebiegu badań lub wniosków materiałem poglądowym w postaci tablic wskazujących między innymi wspólne i odmienne cechy grafizmu w materiale dowodowym i porównawczym).” oraz „Metoda graficzno-porównawcza stawia wymóg przedstawiania wyników badań w formie opisowej, której dopełnienie stanowi wizualizacja opisanych zjawisk graficznych w postaci tablic poglądowych.”;
  • wnioski końcowe opinii zostały oparte wyłącznie na kilku opisanych ogólnie cechach pisma. Z uwagi na brak graficznej strony opinii oraz lakoniczny opis cech pisma trudno zweryfikować poprawność wykonania przedmiotowej ekspertyzy. Osoba niebędąca specjalistą we wskazanym zakresie – na podstawie tak skąpego opisu cech pisma oraz braku graficznej strony opinii nie ma możliwości rewizji ustaleń biegłego oraz potwierdzenia lub zaprzeczenia poprawności wyciągniętych wniosków.

Wioski z analizy:

Z zasady opinia nie powinna być subiektywną oceną biegłego i powinna być weryfikowalna. W tym przypadku należy uznać, że tak nie jest i powinna zostać uzupełniona lub wykonana przez innego grafologa. Na obecnym etapie nie powinna zostać uznana jako bezsporny dowód w sprawie, gdyż nie można stwierdzić czy użyto właściwej metody badawczej, natomiast wnioski z badań poparte są wyłącznie kilkoma lakonicznie opisanymi cechami pisma.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress