Laboratorium Grafologiczne

Opinie kryminalistyczne pisma ręcznego, podpisów, paraf i dokumentów

Weryfikacje - ocena poprawności wykonania opinii innych biegłych

Nowoczesne wspomagające oprogramowanie komputerowe

Wykonywane przez biegłego sądowego lub zespół biegłych
tel. 534 750 007
(tysiące opracowanych opinii i przeprowadzonych konsultacji)

Grafolog

Nasze Centrum zajmuje się wykonywaniem kompleksowych opinii grafologicznych, w tym badań: porównawczych pisma i podpisów (np. w celu potwierdzenia lub wykluczenia autentyczności podpisów na różnego rodzaju umowach), pieczątek, maszynopisów, wydruków, podłoża i środków kryjących, dokumentów i badań psychologicznych pisma (np. w zakresie określenia czy spadkodawca świadomie wyraził swoją wolę w testamencie). Nasze Laboratorium zajmuje się również przeprowadzaniem weryfikacji opinii wydanych przez innych grafologów lub biegłych sądowych grafologów (w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania, tzn. czy zawierają błędy lub wewnętrzne sprzeczności).

W trakcie badań korzystamy z oprogramowania komputerowego, które powstało przy udziale Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Uzyskane w ten sposób wyniki badań prezentowane są w formie procentowej, liczbowej oraz graficznej.
Ekspertyzy wykonywane są wyłącznie przez dyplomowanych i doświadczonych Ekspertów grafologów z uprawnieniami Biegłych Sądowych (zgodnie ze współczesnymi metodami badań oraz przepisami prawa) na zlecenie organów procesowych, administracji publicznej, osób prawnych oraz na zlecenie prywatne. Przekazane dokumenty do badań oraz szczegóły opinii objęte są tajemnicą zawodową.

Kliknij aby się skontaktować

Grafolog wytwarza obraz charakteru z całości, właściwości podstawowych, cech gry pojedynczej. Działamy na terenie Wrocławia i Warszawy Prywatne zlecenie można złożyć w następujący sposób:
1. Zeskanować materiały do badań i wysłać na nasz adres e-mail. W zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzimy odbiór materiałów i przekażemy wszystkie szczegóły zlecenia (włącznie z kosztem badań).
lub
2. Materiały do badań wraz z numerem telefonu kontaktowego wysłać pocztą polską lub kurierem na adres Naszego Centrum. Po ich odbiorze skontaktujemy się z Państem celem uzgodnienia wszystkich szczegółów zlecenia.

Nasze Labolatorium Grafologiczne jest rekomendowane do wydawania opinii przez Sądy i Prokuratury:
Przykładowo: Sąd Okręgowy w Opolu
opole.so.gov.pl/pl/dokumenty/Inf_biegli_sad

Wydawane przez Naszych Ekspertów opinie zawierają szczegółowy opis przebiegu badań, przejrzyste tablice poglądowe lub zdjęcia z kamery mikroskopu oraz zrozumiałe wnioski końcowe. W ekspertyzach wykorzystujemy najnowszej generacji oprogramowanie i sprzęt laboratoryjny. Każda z opinii wykonywana jest rzetelenie i bezstronnie. W razie potrzeby opinia wykonywana jest przez większą ilość Biegłych Sądowych Grafologów pracujących od siebie niezależnie - co daje pewność uzyskania prawidłowych i niezakłóconych wniosków końcowych. Opinie Centrum Ekspertyz Grafologicznych są cenione wśród organów procesowych i administracyjnych oraz setki razy stanowiły podstawę w podejmowanych decyzjach końcowych. Nasi Specjaliści cechują się wieloletnim doświadczeniem, rozległą wiedzą teoretyczną oraz ustawicznie pogłębiają wiedzę o najnowsze informacje z zakresu ekspertyzy dokumentów.

Biegły sądowy grafolog to osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. W trakcie weryfikacji biegłego sądowego dokładnie sprawdzana jest przede wszystkim jego wiedza i praktyka. Sądy Okręgowe prowadzą listy biegłych sądowych na podstawie, których można zweryfikować czy dana osoba pełni funkcję Biegłego Sądowego Grafologa. Przedmiotowe listy przysięgłych i profesjonalnych Biegłych Sądowych (w tym również ekspertów pisma - pismoznawców, tzw. grafologów) w większości okręgów sądowych są informacjami dostępnymi publicznie i można się z nimi zapoznać nawet na stronie internetowej Sądu danego okręgu. Jednym z Sądów, które udostępniają wymienione dane o zaprzysiężonych Biegłych Grafologach to Sąd Okręgowy w Częstochowie. Nasi Eksperci Grafolodzy pełnią funkcje Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie www.czestochowa.so.gov.pl. W trakcie wyboru najlepszych grafologów, którzy będą mieli dla Państwa wykonać opinie grafologiczne warto sprawdzić czy osoba przedstawiająca się za Biegłego Sądowego rzeczywiście pełni tą funkcję. Zgodnie z wcześniejszym opisem można to zrobić bardzo szybko - wchodząc na odpowiednią stronę internetową Sądu. W trakcie naszej działalności mieliśmy kontakt z opiniami grafologicznymi, które zostały sporządzone przez osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji w tym zakresie. W większości zawierały one podstawowe błędy, braki formalne i merytoryczne, a wyciągnięte na ich podstawie wnioski były niewłąściwe. Tego typu opinie w większość nie są uznawane za dowód w postępowaniach prowadzonych przez Sądy, Prokuratury, Policję, itp. W przypadku kiedy jednak zostaną przyjęte - są one z łatwością podważane i dyskryminowane przed organami procesowymi - jako niepotwierdzone. W tym miejscu warto również wspomnieć o oszustach, którzy ogłaszają się w internecie jako "Biegli Grafolodzy". Należy stwierdzić, iż takowe pojęcie jest błędne. Spotkaliśmy się z przypadkiem, iż osoba, która nie posiadała żadnych kwalifikacji przedstawiała się w ten sposób - oszukując swoich potencjalnych klientów. Jego zachowanie wyczerpywało znamiona przestępstwa oszustwa z art. 286 par 1 kodeksu karnego - gdzie w celu osiagnięci korzyści majątkowej wprowadzał on w błąd klientów co do posiadanych kwalifikacji. Jednoznacznie wskazujemy "Biegłym Sądowym Grafologiem" jest wyłacznie osoba, która jest wpisana na listę biegłych sądowych Sądu Okregowego w danym okręgu. Przykładowo: grafolog pełniący funkcję biegłego sądowego na liście Sądu Okregowego: Katowice, Warszawa, Wrocław lub Kraków. Tak więc należy zadać pytanie na jakiej liście biegłych sądowych widnieje dana osoba. Drugim przypadkiem oszustwa jest wskazywanie, iż dana osoba jest "biegłym ad hoc" - nie tłumacząc znaczenia wskazanego pojęcia i wykorzystując braki w wiedzy klientów. Biegły ad hoc to osoba nie będąca wpisana na listę biegłych sądowych, a jedynie osoba, którą organ procesowy może powołać do wykonania opinii. Tak więc jest to "zwykła" osoba - nie posiadająca tytułu "Eksperta". Przedmiotowe powołanie może następić wyłącznie w przypadku kiedy brak jest biegłych sądowych z listy Sądu. Odnosząc się do zaprzysiężonych biegłych grafologów pojęcie Biegłego ad hoc jest pojęciem martwym. Wynika to z faktu, iż Biegłych Grafologów wpisanych na listę Sądu jest wielu i nie ma potrzeby powoływania biegłych ad hoc. Wskazane pojęcie ma główne zastosowanie w obszarach wiedzy, gdzie specjalistów z tego zakresu jest niewielu. Przykładem takiego specjalisty może być np. biegły przysięgły tłumacz języka urdu.
Nowym zabiegiem osób chcących wprowadzić w błąd potencjalnych klientów a tym samym psujących reputację pozostałej uczciwej społeczności grafologów jest zamieszczanie opisu "biegły analizy pisma". Jest to bardzo dziwny zwrot ponieważ zasadniczo są biegli sądowi lub biegli ad hoc. Nie funkcjonuje samodzielne pojęcie "biegły" ponieważ na nic ono nie wskazuje - jest to "martwy"" zwrot służący do wprowadzenia w błąd klientów i wprowadzenie u nich fałszywego przeświadczenia o kwalifikacjach danej osoby.

Nasze opinie wykonywane są wyłącznie przez: doświadczonych, dyplomowanych, i wykształconych Ekspertów ustanowionych jako Biegłych Sądowych (lub przez zespół specjalistów - opinujących pismoznawców), którzy opracowują rzetelne i bezstronne ekspertyzy. Grafolog CEG to specjalista z zakresu szeroko rozumianej ekspertyzy dokumentów.

W celu rozstrzygnięcia zagadnień, które wymagają wiadomości specjalnych Sądy powołują biegłych sądowych, między innymi z zakresu ekspertyzy dokumentów. Na polecenie Sądu Ekspert przeprowadza ekspertyzę dokumentów. Uzyskana opinia grafologiczna może zostać uznana jako dowód w sprawie. Często zdarza się, iż biegły dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania występujące w postępowaniu sądowym, np. czy oskarżony podpisał umowę pożyczki, która jest dowodem jego oszustwa. Poniżej zaprezentowano przykładowe Sądy, przy których ustanawiani są biegli sądowi:
- Sąd Okręgowy Warszawa
- Sąd Okręgowy Warszawa Praga
- Sąd Okręgowy Katowice
- Sąd Okręgowy Kraków
- Sąd Okręgowy Wrocław
Grafolog cennik: biegły Sądowy nierzadko wzywany jest do osobistego stawiennctwa na rozprawie w Sądzie w celu wydania tzw. ustnej opinii. Najczęściej wnioskodawcami udziału grafologa w rozprawie są obrońcy podejrzanych lub pełnomocnicy stron, dla których opinia prezentuje niekorzystny wymiar. Często zdarza się, iż opinia ustana nie wnosi nowych informacji - aspektów dla sprawy. Częściej służy wytłumaczeniu lub zobrazowaniu przez grafologa pewnych pojęć, przebiegu badań lub wniosków. Grafolog - biegły sądowy otrzymuje wynagrodzenie za wydanie opinii ustnej i udział w rozprawie oraz są pokrywane koszty jego podróży i ewentualnego noclegu. Przesłuchania grafologa mogą również odbyć sie w ramach wideokonferencji w odpowiednio wyposażonym Sądzie najbliższym dla miejsca zamieszkania biegłego. Wideokonferencja przy pomocy odpowiednich urządzeń umożliwia udział grafologa w rozprawie na odległość. Jest to niezwykle cenna możliwość, gdyż niejednokrotnie koszty podróży i noclegu grafologa są znaczne. Wideokonferencja jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które nie ujmuje w żaden sposób jakości opinii ustnej. Przykładowo: koszt podróży grafologa pomiędzy miastami Katowice a Poznań to kwota kilkuset złotych.